Ditën e hënë, më datë 18.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2018, datë 05.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ahmet Jangulli, kundër vendimit nr. 67, datë 05.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues:  Luan Daci

Relatore:   Albana Shtylla

Anëtarë:    Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.