Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR ) Nr. 13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik, kundër vendimit nr. 32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit znj. Alma Brati.

Sot, në datën 11.09.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  • Kryesues:        Natasha Mulaj
  • Relator:            Rezarta Schuetz
  • Anëtarë:          Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci