Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) Nr. 15/2018, datë 11.09.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit z.Artan Lazaj kundër vendimit nr. 34 datë 11.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit z. Artan Lazaj.

Sot, në datën 13.09.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz