Ditën e mërkurë, më datë 08.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ana Golloshi, kundër vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator:  Luan Daci

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.