Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 69/2021, datë 11.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit nr. 437, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 18.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla