Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.4/2019, datë 28.01.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Artor Ylli kundër vendimit nr.73, datë 02.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artor Ylli.

Sot, në datën 30.01.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol  Çomo

Relator: Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari dhe Rezarta Schuetz