Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.8/2019, datë 12.02.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Admir Belishta kundër vendimit nr. 93, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Admir Belishta.

Sot, në datën 18.02.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz