Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit  të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 35, datë 19.01.2022 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2022, në njësitë e qeverisjes qendrore”:

 

 

–   Rishpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT” në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimet Mbështetëse

 

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT TË PARË PËR “SPECIALIST IT”:

 

 • Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor ose Profesional” në Inxhinieri Informatike, Informatike, Teknologji informacioni etj.
 • Të ketë të paktën 2 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
 • Të ketë eksperiencë në menaxhimin e projekteve TIK.
 • Të ketë eksperiencë në hartimin e politikave të brendshme IT dhe planifikime në fushën IT.
 • Të ketë njohuri shumë të mira për infrastrukturat e IT dhe sistemet të cilat implementohen mbi to.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 

 

–   Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT” në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimet Mbështetëse

 

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT TË DYTË PËR “SPECIALIST IT”:

 

 • Teknologji informacioni etj.Të zotërojë diplomë t nivelit “Master Shkencor ose Profesional” në Inxhinieri Informatike, Informatike, Teknologji informacioni etj.
 • Të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory, Outlook Mail Client
 • Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastrukturën e rrjetit.
 • Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (WordPress, Drupal, Joomla etj.)
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 

 

 

–  Rishpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist Sekretari Gjyqësore” me kontratë të përkohshme pune, me afat deri në 31.12.2022

 

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT “SPECIALIST SEKRETARIE GJYQËSORE”:

 

 • Të zotërojë diplomë të arsimit të Lartë, në Drejtësi;.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;.
 • Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në profesion.

 

 

 

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 

 • Marrëdhënia e punës me Kolegjin e Posaçëm të Apelimit rregullohet nga dispozitat e ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”.
 • Bazuar në vendimin 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, kategoria e pagës për pozicionin “Specialist IT” i parë është III-b, për pozicionin “Specialist IT” i dytë është III-b, dhe për pozicionin “Specialist Sekretarie Gjyqësore” me kontratë të përkohshmë pune, me afat deri në 31.12.2022 është IV-a, sipas pikës 4, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 35, datë 19.01.2022 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2022, në njësitë e qeverisjes qendrore.”
 • Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie, sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 04.03.2015.
 • Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

 

 

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 24 tetor 2022 deri 7 nëntor 2022, në një nga format e dhëna më poshtë: 

 

 

 

 

 • Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Nr. 03, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 7 nëntor 2022, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.
 • Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data 24 tetor 2022 deri 7 nëntor 2022, në adresën rekrutime@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

 

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 (një) kopje të dokumenteve të mëposhtme:

 

 1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
 2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) origjinal ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.
 3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
 4. Dokument që vërteton që nuk ka çështje gjyqësore në ngarkim;
 5. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 6. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
 7. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
 8. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

 

Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që plotësojnë kriteret ligjore, duhet të paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale ose të njësuara me origjinalin, që vërtetojnë kushtet e parashikuara sipas pikave 1-8.