Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Prill
Prill
Prill
Prill
Prill
1
2
3
4
5
 • Njoftim
  00:00
  2021.05.05

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 30.04.2021, është paraqitur nga ankuesi Bujar Memia, çështja JD nr.3/2021 me subjekt të interesuar: Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, me objekt Shfuqizimi i vendimit nr. 81, datë 31 mars 2021 “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia”, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.

  Në datën 05.05.2021 u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe anëtarëve të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Sipas shortit, rezultojnë të jenë anëtarë të Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

  Gjyqtar: Ardian Hajdari

  Gjyqtare: Rezarta Schuetz

  Relatore e çështjes: Natasha Mulaj

 • Njoftim
  00:00
  2021.05.05

  Ditën e hënë, më datë 21.06.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.3/2020 datë 14.01.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besim Hajdarmataj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

6
 • Njoftim
  00:00
  2021.05.06

  Ditën e mërkurë, më datë 02.06.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.50/2019 datë 14.10.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 190, datë 26.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ramiz Lala.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
10
11
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.04.2021, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 231, datë 29.01.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

  Në parashtrimin e tij lidhur me provat e reja dhe denoncimet e publikut, Komisioneri Publik vlerësoi se aktet e administruara nga trupi gjykues në cilësinë e provës, nuk vërtetojnë rrethana të ndryshme nga sa është hetuar dhe dokumentuar nga ana e Komisionit gjatë hetimit administrativ dhe nga sa është parashtruar nga Komisioneri Publik, në shkaqet e ankimit për kriterin e vlerësimit të pasurisë, aftësive profesionale, si dhe vlerësimin tërësor të çështjes, referuar dispozitave të ligjit nr. 84/2016.

  Komisioneri Publik la në çmim të gjykatës vlerën provuese të denoncimeve të publikut, pasi konstatoi se administrimi i tyre nga Kolegji është bërë në kuadër të çeljes së hetimit gjyqësor bazuar në kërkesën e subjektit të rivlerësimit.

  Duke u qëndruar shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit ndryshimin e vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Anton Martini.

  Subjekti i rivlerësimit, parashtroi në mënyrë të detajuar qëndrimin e tij lidhur me denoncimet, duke kundërshtuar të gjitha pretendimet e ngritura në to.

  Pasi u konsultua, bazuar në kërkesat e nenit 45 dhe nenit 53, paragrafi 3, i ligjit nr. 84/2016, trupi gjykues vendosi:

  • Të çelë hetimin gjyqësor për dy denoncime, të një avokati, shtetasit D. Z., dhe për një denoncim anonim.
  • Në lidhje me denoncimin anonim, të kërkohet informacion dhe kopje e akteve mbi faktin nëse subjekti i rivlerësimit ka patur ndonjë rol procedural në çështjen penale ndaj individit A. G.
  • Të kërkohet informacion dhe kopje e akteve në lidhje me procedurat e hedhjes së shorteve, caktimit të çështjeve apo zëvendësimit të prokurorëve në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për periudhën që subjekti i rivlerësimit ka qenë i komanduar si drejtues në dhjetor të vitit 2017 deri në momentin e largimit të tij nga kjo prokurori si drejtues i komanduar.
  • Sa i përket denoncimit të avokatit A. T, në kuadër të fakteve që lidhen me shtetasin D. Z., të kërkohet informacion nga Prokuroria e Përgjithshme, nëse ka patur ndonjë kërkesë/ankesë për dërgimin për kompetencë pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë Fier, të çështjes që i përket individit D. Z.
  • T’i kërkohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier informacion dhe kopje të akteve procedurale, në të cilat, çështja që i përket individit D. Z. me nr. 286/2013, është përcjellë për kompetencë pranë kësaj prokurorie.

   

  Në pritje të administrimit të akteve të mësipërme nga institucionet përkatëse, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 11.05.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

12
 • Njoftim Vendimi
  All day
  2021.05.12

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 29.04.2021, ora 15:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Artan Madani.

  Në qëndrimin e tij lidhur me aktet e ardhura nga shteti grek në formën e kërkuar nga ligji, të pranuara në cilësinë e provës nga trupi gjykues në seancën e mëparshme, Komisioneri Publik deklaroi se ato nuk provojnë ndonjë rrethanë të ndryshme nga rrethanat e parashtruara në shkaqet e ankimit, as nuk ndryshojnë qëndrimin e Komisionerit Publik lidhur me çështjen.

  Pas konfirmimit të palëve se nuk kanë kërkesa shtesë, kryesuesja e seancës deklaroi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe i ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, Komisioneri Publik deklaroi se edhe pas provave të reja, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë të kundërtën e shkaqeve të ankimit sa i përket kriterit të pasurisë. Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Artan Madani.

  Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit kundërshtoi konkluzionet e Komisionerit Publik, duke deklaruar se provat e paraqitura nga subjekti i rivlerësimit gjatë gjithë procesit, evidentojnë qartazi burimin e ligjshëm të krijimit të pasurisë së tij. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 173, datë 01.07.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Pasi dëgjoi palët, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar, të cilin do ta shpallë më datë 12.05.2021, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

13
14
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.14

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 53/2019, datë 25.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 183, datë 19.07.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Petrit Çano.

  Pas verifikimit të prezencës së palëve, i pyetur nga kryesuesja e seancës, përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit paraqiti një kërkesë paraprake, nëpërmjet së cilës, i kërkoi trupit gjykues mospranimin e ankimit të Komisionerit Publik pasi në vlerësimin e tij, Komisioneri Publik e ka kryer ankimin jashtë afatit ligjor.

  Pasi u tërhoq për konsultim, trupi gjykues vendosi që kërkesa e subjektit të rivlerësimit për mospranim ankimi do të trajtohet në kuadër të vlerësimit tërësor të ankimit të Komisionerit Publik, bazuar në kërkesat e nenit 450, paragrafi i tretë, i Kodit të Procedurës Civile.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të çelë hetimin gjyqësor dhe të administrojë dokumentacion dhe informacion shtesë në funksion të kryerjes së këtij hetimi për trija kriteret, të pasurisë, kriterin e figurës dhe të aftësive profesionale.

  Përfaqësuesi ligjor dhe subjekti i rivlerësimit paraqitën prapësimet lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik që lidhen me kriterin e pasurisë dhe atë të figurës, duke i konsideruar të pabazuara dhe i kërkuan Kolegjit marrjen e provave të reja për kundershtimin e tyre. Sa i përket kriterit profesional, përfaqësuesi ligjor deklaroi se Komisioneri Publik nuk ka përfshirë në ankim pretendimet e tij për këtë kriter dhe duke qenë se këto pretendime e tejkalojnë ankimin dhe kanë qenë objekt verifikimi i ILD-së, nuk duhen shqyrtuar nga Kolegji. 

  Në përgjigje të shkaqeve të ankimit dhe dy denoncimeve të ardhura në Kolegj, subjekti i rivlerësimit paraqiti akte të reja, të cilat, kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues.

  Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 14.05.2021, ora 10:30, për të vendosur lidhur me kërkesën e Komisionerit Publik për çelje të hetimit dhe kërkesën e subjektit të rivlerësimit për marrje të provave të reja.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

15
16
17
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2021.05.17

  Ditën e hënë, më datë 17.05.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.31/2019 datë 13.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 109, datë 19.02.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

18
19
 • Seancë publike
  00:00
  2021.05.19

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 28.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 161, datë 18.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Kastriot Selita.

  Të pyetur nga kryesuesja e seancës, palët konfirmuan përcjelljen nga Kolegji të akteve të mbërritura nga Gjykata e Lartë, Gjykata Administrative e Apelit, Gjykata Administtrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Zyra Tiranë, banka Intesa San Paolo. Kryesuesja bëri me dije se bazuar në nenin 49, pika 1, germa c, e ligjit 84/2016 dhe nenin 224 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji administroi këto akte të sjella nga institucionet e sipërcituara, pas kërkesave të drejtuara nga Kolegji.

  Pas këtij momenti procedural, Komisioneri Publik mbajti qëndrimin e tij lidhur me provueshmërinë e informacionit të sjellë nga institucionet në kuadër të denoncimeve të publikut dhe shkaqeve të ankimit.

  Gjatë paraqitjes së prapësimeve të tij, subjekti i rivlerësimit deklaroi se pretendimet e Komisionerit Publik sa i përket kriterit të pasurisë janë të pabazuara, po ashtu, sipas tij, edhe pretendimet lidhur me qënien në konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës, në aspektin praktik nuk janë të vërteta dhe nuk paraqesin aspekt ligjor. Subjekti i rivlerësimit, bashkëlidhur prapësimeve të tij, paraqiti edhe një akt të ri, një vërtetim të lëshuar nga Gjykata Administrative e Apelit që kërkoi të pranohet si provë nga trupi gjykues.

  Pasi u tërhoq për konsultim, bazuar në nenin 49, pika 1, germa c, e ligjit 84/2016, trupi gjykues vendosi të administrojë vërtetimin e Gjykatës Administrative të Apelit, i cili do t’i vihet në dispozicion edhe Komisionerit Publik.

  Në funksion të shqyrtimit të çështjes, trupi gjykues vendosi gjithashtu, t’i kërkojë dokumentacion shtesë Drejtorisë së Apelimit Tatimor dhe në pritje të mbërritjes së këtij dokumentacioni, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 19.05.2021, ora 10:00.

  Me kërkesë të trupit gjykues, gjatë kësaj séance, në funksion të përgjigjeve ndaj shkaqeve të ankimit, subjekti i rivlerësimit do të mbajë qëndrimin e tij lidhur me shpenzimet e jetesës për vitet 1997-1999, ndërkohë që palët duhet të jenë të përgatitura edhe për të paraqitur konkluzionet përfundimtare.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

   

   

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

.

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP