Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2019 >
December
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
1
2
 • Dhomë këshillimi
  00:00
  2019.12.02

  Ditën e hënë, më datë 02.12.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.3/2019, datë 11.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Entela Prifti, kundër vendimit nr. 69, datë 10.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim vendimi
  00:00
  2019.12.02

  Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, Luan Daci, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.3/2019, datë 11.01.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Entela Prifti, kundër vendimit nr. 69, datë 10.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” të ligjit nr.84/2016, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 69, datë 10.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Entela Viktor Prifti.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

  U shpall sot, më datë 02.12.2019, në Tiranë.

3
4
 • Seancë publike
  00:00
  2019.12.04

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 04.12.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit çeljen e një hetimi të plotë e të gjithashëm në funksion të shkaqeve të ankimit që parashtroi gjatë seancës së sotme gjyqësore.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet e tij lidhur me shkaqet e ankimit dhe i kërkoi trupit gjykues marrjen në cilësinë e provës të dokumenteve të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues, në përgjigje të shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik për një kohë të arsyeshme për t’u shprehur mbi formën dhe vlerën provuese të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 16.12.2019, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • Njoftim
  00:00
  2019.12.04

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.60/2019, datë 22.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysni Vata kundër vendimit nr.195, datë 09.09.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Sot, në datën 04.12.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

5
6
 • Njoftim
  00:00
  2019.12.06

  Ditën e mërkurë, më datë 08.01.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.12/2019, datë 22.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besnik Cani.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Seancë publike
  00:00
  2019.12.16

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 04.12.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Arben Dollapaj.

  Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit çeljen e një hetimi të plotë e të gjithashëm në funksion të shkaqeve të ankimit që parashtroi gjatë seancës së sotme gjyqësore.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet e tij lidhur me shkaqet e ankimit dhe i kërkoi trupit gjykues marrjen në cilësinë e provës të dokumenteve të reja që i depozitoi pranë trupit gjykues, në përgjigje të shkaqeve të ankimit të Komisionerit Publik. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në përgjigje të kërkesës së Komisionerit Publik për një kohë të arsyeshme për t’u shprehur mbi formën dhe vlerën provuese të akteve të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 16.12.2019, ora 10:00.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Janar
Janar
Janar
Janar
Janar

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Loading...
Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP