Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.63, datë 06.08.2018

Data e regjistrimit: 18.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik   

Objekti: “Lënien në fuqi të vendimit nr.63, datë 06.08.2018 ose ndryshimin e vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, Arben Dollapaj

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator: Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seancat e zhvilluara për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018: ditën e mërkurë, më datë 04.12.2019, ora 10:00; ditën e hënë, më datë 16.12.2019, ora 10:00; ditën e enjte, më datë 16.01.2020, ora 10:00; ditën e martë, më datë 04.02.2020, ora 10:00; ditën e martë, më datë 25.02.2020, ora 11:00; ditën e enjte, më datë 05.03.2020, ora 08:30. Vendimi përfundimtar u shpall më datë 12.03.2020, ora 10.00.

Statusi:  Përfunduar ( Vendimi nr. 4/2020 (JR), datë 12.03.2020)  (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.68, datë 08.10.2018

Data e regjistrimit: 07.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Sotiraq Lubonja  

Objekti: Ndryshimin e vendimit të ankimueshëm nr. 68, datë 08.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Sotiraq Lubonja

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

 

Ditën e martë, më datë 08.10.2019, ora 10:00, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.39/2018, datë 07.12.2018. Vendimi për çështjen u mor më datë 08.10.2019.

Statusi:  Përfunduar. ( Vendimi )

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.67, datë 05.10.2018

Data e regjistrimit: 05.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Ahmet Jangulli  

Objekti: Pavlefshmëri absolute dhe/ose shfuqizim të vendimit administrativ nr. 67, datë 05.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, nëpërmjet pranimit të ankimit, duke cënuar aktin administrativ në një nga format e cënimit, shfuqizimin/ ndryshimin/rrëzimin/ prishjen e aktit administrativ dhe duke vendosur konfirmimin në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Luan Daci

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Ditën e hënë, më datë 18.11.2019, ora 10:00, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2018, datë 05.12.2018. Vendimi u mor më datë 18.11.2019.

Statusi: Përfunduar (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.55, datë 31.07.2018

Data e regjistrimit: 04.12.2018 

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Dritan Rreshka  

Objekti: 

1. Kalimin në seancë gjyqësore publike të çështjes administrative me nr. 55 vendimi, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në lidhje me subjektin e rivlerësimit Dritan Rreshka;

2.Vazhdimin e hetimit administrativ edhe për dy komponentët e tjerë të procesit të rivlerësimit që lidhen me figurën dhe aftësinë profesionale të subjektit të rivlerësimit Dritan Rreshka;

3. Ndryshimin e vendimit nr. 55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Dritan Rreshka, me detyrë Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Ditën e martë, më datë 16.07.2019, ora 10:00, u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018. Për arsye objektive, seanca u shty për në datën 17.07.2019, ora 8.00. Vendimi për çështjen u mor më datë 17.07.2019.

Statusi: Përfunduar ( Vendimi )

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.61, datë 02.08.2018

Data e regjistrimit: 04.12.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 61, datë 02.08.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Gentjan Osmani.

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

Më datë 11 korrik 2019, ora 10:00, u zhvillua seanca e parë gjyqësore për çështjen (JR) nr.36/2018, datë 04.12.2018. Seanca e dytë u zhvillua ditën e hënë, më datë 15.07.2019, ora 13.30; seanca e radhës, më datë 24.07.2019, ora 13.30. Vendimi përfundimtar u shpall më datë 31.07.2019, ora 10.00.

Statusi:  Përfunduar

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.65, datë 13.09.2018

Data e regjistrimit: 23.11.2018 

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik dhe subjekti i rivlerësimit

Objekti i ankimit të Komisionerit Publik: Ndryshimi i vendimit nr. 65, datë 13.09.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifkimit.

Objekti i ankimit të subjektit të rivlerësimit: “Ndryshimin e vendimit të KPK-së në pjesën që arsyeton zbatimin e masës ndaluese për 15 vjet, duke qartësuar kështu në mënyrë përfundimtare, pozitën në raport me Kushtetutën dhe ligjin nr. 84/2016 në procesin e rivlerësimit kalimtar”

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

Ditën e mërkurë, më datë 24.07.2019, ora 10:00, u zhvillua seanca publike për çështjen (JR) nr. 35/2018, datë 23.11.2018. Vendimi u shpall më datë 25.07.2019, ora 13.30.

Statusi:  Përfunduar (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.62, datë 03.08.2018
Data e regjistrimit: 13.11.2018
Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik
Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 62, datë 03.08.2018, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Artur Malaj.
Përbërja e trupit gjykues:
Pas kërkesës së gjyqtares Natasha Mulaj për heqje dorë, kërkesë e cila u pranua në mënyrë unanime me vendimin nr.34/2, datë 27.05.2019, nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Albana Shtylla (kryesuese), Ina Rama, Luan Daci, Rezarta Schuetz dhe Sokol Çomo, anëtarë, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 34/2018, datë 13.11.2018, ka këtë përbërje:

Kryesuese: Rezarta Schuetz
Relator: Sokol Çomo
Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

Seancat e zhvilluara për çështjen (JR) nr. 34/2018, datë 13.11.2018: Ditën e premte, më datë 19.07.2019, ora 10:00; ditën e premte, më datë 06.09.2019, ora 10:00; ditën e mërkurë, më datë 25.09.2019; ditën e enjte, më datë 03.10.2019, ora 10:00; ditën e premte më datë 11.10.2019, ora 11.00; ditën e mërkurë, më datë 16.10.2019, ora 09:00. Vendimi përfundimtar u shpall më datë 24.10.2019, ora 15:00.

Statusi: Përfunduar ( Vendimi )

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.58, datë 01.08.2018

Data e regjistrimit: 12.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 58, datë 01.08.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Natasha Mulaj

Seancat e zhvilluara për çështjen (JR) nr. 33/2018, datë 12.11.2018: Ditën e martë, më datë 03.09.2019, ora 11:00; ditën e premte më datë 20.09.2019, ora 10:00; ditën e martë, më datë 01.10.2019, ora 12:00; ditën e mërkurë, më datë 16.10. 2019, ora 12:00; ditën e hënë, më datë 04.11. 2019, ora 10:00; ditën e enjte, më datë 7.11.2019; ditën e martë, më datë 12.11.2019, ora 12:00. Vendimi përfundimtar u shpall ditën e enjte, më datë 21.11.2019, ora 11:00.

Statusi:  Përfunduar (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.45, datë 23.07.2018

Data e regjistrimit: 12.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Ervin Metalla

Objekti: Përfundimi i hetimit edhe për dy kriteret e tjera të rivlerësimit, atë të kontrollit të figurës dhe aftësive profesionale dhe ndryshimi i vendimit nr. 45, datë 23.07.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Ervin Metalla

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Ina Rama, Ardian Hajdari , Natasha Mulaj

Ditën e mërkurë, më datë 30.10.2019, ora 09:30, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2018, datë 12.11.2018. Vendimi u mor më datë 30.10.2019.

Statusi:  Përfunduar  (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.64, datë 10.09.2018

Data e regjistrimit: 06.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Bujar Hoti

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 64, nr. Akti 33, datë 10.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe rikthimi në funksionin e prokurorit pranë prokurorisë së Apelit, Durrës

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Ditën e hënë, më datë 16.09.2019, ora 10:00, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.31/2018, datë 06.11.2018. Vendimi për çështjen u mor më datë 16.09.2019.

Statusi: Përfunduar ( Vendimi )

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 43, datë 18.07.2018

Data e regjistrimit: 06.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ose lënia në fuqi e këtij vendimi

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues:         Sokol Çomo

Relatore:          Natasha Mulaj

Anëtarë:           Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Seancat e zhvilluara për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018: Ditën e mërkurë, më datë 12.06.2019, ora 10:00; ditën e premte, më datë 21.06.2019, ora 10:00; ditën e mërkurë, më datë 26.06.2019, ora 13:00; ditën e mërkurë, më datë 03.07.2019, ora 10:00; ditën e premte, më datë 12.07.2019; ditën e hënë, më datë 19.07.2019, ora 08:00. Vendimi përfundimtar u shpall më datë 26.07.2019, ora 09:00.

Statusi:   Përfunduar (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 60, datë 01.08.2018

Data e regjistrimit: 05.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose lënien në fuqi të vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator:  Luan Daci

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

 

Për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 janë zhvilluar këto seanca: Ditën e hënë, më datë 17.06.2019, ora 10:00; ditën e martë, më datë 09.07.2019; ditën e mërkurë, datë 17.07.2019, ora 10:00; ditën e premte më datë 26.07.2019, ora 13:00; ditën e hënë, më datë 09.09.2019. Vendimi përfundimtar u shpall më datë 13.09.2019, ora 09.00.

 Statusi:  Përfunduar ( Vendimi

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 44, datë 23.07.2018

Data e regjistrimit: 05.11.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Arben Nela

Objekti: Gjykimin e çështjes në seancë gjyqësore publike. Ndryshimin e vendimit nr. 44, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivleresimit Arben Nela, prokuror pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

Ditën e martë, më datë 16.04.2019, ora 10:00, u shqyrtua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.28/2018, datë 05.11.2018. Vendimi u mor më datë 16.04.2019.

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.53, datë 31.07.2018

Data e regjistrimit: 29.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Artan Broci

Objekti: Kolegji i Posacëm i Apelimit të kalojë çështjen në seancë gjyqësore, të vendosë rrëzimin e konkluzioneve të KPK-së, e duke ndryshuar vendimin nr. 53, datë 31.07.2018, të vendosë  konfirmimin në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Ina Rama

Relator:   Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

Ditën e enjte, më datë 18.07.2019, ora 10:00, u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.27/2018, datë 29.10.2018. Vendimi u mor më datë 18.07.2019.

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.50, datë 27.07.2018

Data e regjistrimit: 25.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Elsion Sadiku

Objekti: Ndryshimi i vendimit nr. 50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhënë për subjektin e rivlerësimit, Prokurorin Elsion Sadiku dhe konfirmimin e tij në detyrë

 Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:   Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

 

Ditën e martë, më datë 19.03.2019, ora 10:00, u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018. Për arsye objektive, seanca u shty ditën e mërkurë, më datë 03.04.2019, ora 10.30; kjo seancë u ndërpre në orën 15.00, për shkak të angazhimeve të vëzhgueses ndërkombëtare dhe u shty për në datën 04.04.2019, në orën 14.00. Seanca e nisur më 04.04.2019, në orën 14.00, u ndërpre në orën 19.30, për të vijuar më datë 05.04.2019, në orën 09.30. Vendimi u mor më datë 05.04.2019.

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.51, datë 30.07.2018

Data e regjistrimit: 25.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Bledar Abdullai

Objekti: Kalimin e çështjes në seancë gjyqësore me praninë e palëve, dhe pas gjykimit në fakt, ndryshimin e vendimit nr. 51, datë 30.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur konfirmimin në detyrë

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Luan Daci

Relator:   Albana Shtylla

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

Ditën e enjte, më datë 20.06.2019, ora 10:00, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.25/2018, datë 25.10.2018. Vendimi për këtë çështje u mor më datë 20.06.2019.

Statusi:  Përfunduar (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.37, datë 16.07.2018

Data e regjistrimit: 25.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Gani Dizdari

Objekti: “Ndryshimin e vendimit nr. 37, datë 16.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifkimit dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Gani Dizdari.”

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ina Rama

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Vendimi për çështjen (JR) nr.24/2018, datë 25.10.2018 u mor ditën e martë, më datë 12.02.2019 në dhomë këshillimi. 

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.46, datë 24.07.2018

Data e regjistrimit: 19.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Albana Shtylla

Relator:   Rezarta Schuetz

Anëtarë: Sokol Çomo, Luan Daci, Natasha Mulaj

Ditën e martë, më datë 25.06.2019, ora 12:30, u zhvillua seanca e parë publike për çështjen (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018. Seancat e radhës janë zhvilluar më datë 10 korrik 2019, ora 09.30 dhe më datë 17 korrik 2019, ora 14.00. Vendimi përfundimtar u shpall më datë 26 korrik 2019, ora 11.00.

Statusi:  Përfunduar (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.40, datë 17.07.2018

Data e regjistrimit: 19.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Admir Thanza

Objekti: Ankim kundër vendimit nr.40, datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Pas kërkesës së subjektit të rivlerësimit Admir Thanza për përjashtimin e anëtarit të trupit gjykues, gjyqtarit Sokol Çomo, kërkesë e cila është pranuar me shumicë votash me vendimin nr.22/6, datë 06.11.2018 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 22/2018, datë 19.10.2018, ka këtë përbërje:

Kryesues: Rezarta Schuetz

Relator:   Ardian Hajdari

Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi u zhvillua ditën e enjte, më datë 18.04.2019, ora 11:00, në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë. Vendimi për çështjen u mor më datë 18.04.2019.

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.41, datë 18.07.2018

Data e regjistrimit: 18.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Artan Zeneli

Objekti: Kundërshtimi i vendimit nr. 41, datë 18.07.2018, me objekt, rivlerësimin kalimtar të subjektit të rivlerësimit Artan Zeneli, anëtar i Gjykatës së Lartë dhe ndryshimin/prishjen e këtij vendimi, duke vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Artan Zeneli

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Rezarta Schuetz

Relator:    Ardian Hajdari

Anëtarë:   Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

 

Vendimi për çështjen (JR) nr. 21/2018, datë18.10.2018 u mor ditën e hënë, më datë 04.02.2019 në dhomë këshillimi.

 Statusi: Përfunduar. (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.48, datë 25.07.2018

Data e regjistrimit: 17.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Rovena Gashi

Objekti: 

1.Ankimi i vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 48 datë 25.07.2018, për dhënien e masës disiplinore: “shkarkimi nga detyra e prokurores në Prokurorinë e Përgjithshme të Republikës së Shqipërise ndaj subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi”.

2.Prishjen e vendimit nr. 48 datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shqyrtimin në themel të fakteve dhe provave, të subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi, prej Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

3.Konfirmimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi, në detyrën e Prokurores në Prokurorinë e Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relator:    Luan Daci

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Ditën e hënë, më datë 18.03.2019, ora 09:30, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.20/2018, datë 17.10.2018.  Trupi gjukues vendosi zhvillimin e gjykimit të kësaj çështje në seancë gjyqësore publike me praninë e palëve, ditën e enjte, në datën 04.04.2019, ora 10:00. Seanca e dytë u zhvillua më datë 23.04.2019, ora 10:00. Seanca e radhës u zhvillua më datë 6.05.2019, ora 10:00. Vendimi përfundimtar për çështjen u shpall më datë 29 maj 2019, ora 14.00.

Statusi:  Përfunduar. ( Vendimi )

 

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.52, datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018

Data e regjistrimit: 11.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Selimi

Objekti: “Prishja e vendimit nr. 52, datë 30.07.2018, i korrigjuar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe pas kryerjes së një procesi të rregullt rivlerësimi nga Kolegji i Posacëm i Apelimit në bazë të tre komponentëve, të vendosë: “konfirmimin në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë”

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Vendimi për çështjen (JR) nr. 19/2018, datë11.10.2018, u mor ditën e enjte, më datë 07.02.2019, në dhomë këshillimi. 

Statusi: Përfunduar.(Vendimi)

Vendimi per ndreqjen e gabimeve materiale në vendimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nr. 3 (JR), datë 07.02.2019, u mor diten e premte, më datë 19.04.2019(Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.35, datë 12.07.2018

Data e regjistrimit: 02.10.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Adriatik Cama

Objekti:   “Prishja e vendimit nr. 35, datë 12.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dhënë ndaj prokurorit pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, Adriatik Cama dhe konfirmimin e tij në detyrë”

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:   Albana Shtylla 

Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Vendimi për çështjen (JR) nr.18/2018, datë 02.10.2018 u mor ditën e hënë, më datë 18.02.2019, në dhomë këshillimi 

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Antoneta Sevdari

Data e regjistrimit: 13.09.2018

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimi ose lënia në fuqi e vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Luan Daci         

Relator:   Sokol Çomo        

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz    

 

Ditën e mërkurë, më datë 13.02.2019, ora 09:00, u zhvillua seanca e parë publike e çështjes (JR) nr.17/2018, datë 13.09.2018. Seanca e dytë u zhvillua më datë 19.02.2019, ora 12.30. Seanca e tretë u zhvillua më datë 25.02.2019, ora 10.00. Vendimi përfundimtar u shpall ditën e enjte, më 28 shkurt, ora 12.00

Statusi: – Përfunduar. (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.39, datë 17.07.2018

Data e regjistrimit: 12.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Tom Ndreca 

Objekti:   Ndryshim i vendimit nr. 39, datë 17.07.2018 i KPK-së. Konfirmim në detyrë i subjektit të rivlerësimit Tom Ndreca me funksion gjyqtar i Gjykatës së Lartë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Albana Shtylla

Relator:    Ina Rama

Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Ditën e enjte, datë 22.11.2018 në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr. 16/2018, datë 12.09.2018.

 Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.34, datë 11.07.2018

Data e regjistrimit: 11.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Artan Lazaj

Objekti:   Ndryshimi i vendimit nr. 34, datë 11.07.2018 të KPK-së dhe konfirmimin në detyrë te subjektit të rivlerësimit Artan Lazaj 

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:    Albana Shtylla

Anëtarë:   Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 

Për çështjen (JR) nr.15/2018, datë 11.09.2018 jane zhvilluar keto seanca: Ditën e mërkurë, më datë 09.01.2019, ora 10:00, u zhvillua seanca në dhomë këshillimi; ditën e mërkurë, më datë 23.01.2019 u zhvillua seancë gjyqësore publike. Seanca gjyqësore publike e radhës u zhvillua më datë 28 janar 2019, ora 11.00. Vendimi u shpall më 31 janar 2019, ora 12.00. 

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Astit Faqolli

Data e regjistrimit: 07.09.2018

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti:

1.Ndryshimin e vendimit nr. 47 datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

2.Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli magjistrat/gjyqtar në gjykatën e shkallës parë.

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues:        Natasha Mulaj

Relator:            Rezarta Schuetz

Anëtarë:          Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Seancat gjyqësore publike të zhvilluara për çështjen (JR) nr.14/2018: Ditën e enjte, më datë 07.03.2019, ora 10:00; ditën e mërkurë, më datë 20.03.2019, ora 10:00; ditën e enjte, më datë 21.03.2019, ora 09.30. Vendimi përfundimtar u shpall ditën e enjte, më datë 18.04.2019, ora 09:00.

Statusi: – Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Alma Brati
Data e regjistrimit: 07.09.2018
Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik
Objekti: Ndryshimin ose lënien në fuqi të vendimit nr. 32 datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur    të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit Alma Brati
Përbërja e trupës gjykuese:
Kryesues:      Natasha Mulaj
Relator:          Rezarta Schuetz
Anëtarë:         Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci

 

Për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 janë zhvilluar këto seanca gjyqësore: e enjte, datë 13.12.2018, ora 10:00; e martë, datë 18.12.2018, ora 14.00; e martë, 05.02.2019; e hënë 11 mars 2019, ora 10.00; e hënë, 25 mars, ora 10:00; e premte, datë 12.04.2019, ora 10.00; e premte, datë 26.04.2019, ora 10.00; e mërkurë, datë 22.05.2019, ora 10.00; e mërkurë, datë 05.06.2019, ora 10.00; e hënë, datë 17.06.2019, ora 14.30; e martë, datë 02.07.2019, ora 13.30. Vendimi përfundimtar u shpall ditën e martë, më datë 09.07.2019, ora 09.00. 


Statusi: – Përfunduar. Vendimi.

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.25, datë 20.06.2018

Data e regjistrimit: 04.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Gentian Trenova

Objekti:   Ndryshimi i vendimit nr. 25 të datës 20.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit Gentian Trenova

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ina Rama

Relator:    Natasha Mulaj

Anëtarë:   Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Luan Daci

Ditën e  hënë, datë 19.11.2018 në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr. 12/2018, datë 04.09.2018.

Statusi:  Përfunduar. Vendimi

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.33, datë 05.07.2018

Data e regjistrimit: 03.09.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Luan Kaloçi

Objekti:   Prishja e vendimit nr. 33 datë 05.07.2018 të K.P.K. dhënë ndaj prokurorit pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë, Luan Kaloçi dhe konfirmimin e tij në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Rezarta Schuetz

Relator: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

Ditën e martë, datë 23.10.2018, në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr.11/2018, datë 03.09.2018

Statusi:  Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Bashkim Dedja.

Data e regjistrimit: 31.07.2018

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 24, datë 13.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Bashkim Dedja

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues:        Ardian Hajdari

Relator:           Luan Daci

Anëtarë:          Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Ditën e mërkurë më datë 12.12.2018, ora 10:00, u zhvillua seanca publike për çështjen (JR) nr.10/2018, datë 31.07.2018. Kolegji i Posaçëm i Apelimit kishte caktuar datën  13 dhjetor 2018, si datë publikimi të vendimit. Për shkak të kompleksitetit të rastit, trupi gjykues vendosi shtyrjen e shpalljes së vendimit dhe e shpalli atë më datë 17.12.2018, ora 10.00. 

Statusi: – Përfunduar  (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Edmond Islamaj.

Data e regjistrimit: 19.07.2018

Vënë në lëvizje nga: Komisioneri Publik

Objekti: Ndryshimin e vendimit nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose lënien në fuqi të vendimit nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues:        Luan Daci

Relator:           Sokol Çomo

Anëtarë:          Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

Lidhur me çështjen (JR) nr.09/2018, datë 19.07.2018 janë zhvilluar këto seanca publike: ditën e  hënë, datë 12.11.2018, ora 10:00; ditën e premte, më datë 16.11.2018; ditën e martë, më datë 11.12.2018, ora 11.30; ditën e hënë, më datë 17.12.2018, ora 12.00; ditën e enjte, më datë 20.12.2018, ora 09.30,ditën e martë, më datë 15.01.2019, ora 12.00, ditën e martë, më datë 22.01.2019, ora 12.00; ditën e martë, më datë 29.01.2019, ora 12.00, ditën e martë, më datë 12.02.2019, ora 09.00; ditën e martë 5.03.2019, ora 12.00; ditën e martë, më datë 26.03.2019, ora 11.00; ditën e mërkurë, 17.04.2019, ora 10.00; ditën e  enjte, 02.05.2019, ora 10.00; Vendimi u shpall ditën e mërkurë, më 22.05.2019, ora 15.00.

Statusi: – Përfunduar (Vendimi).

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr.17, datë 03.05.2018

Data e regjistrimit: 12.07.2018 

Vënë në lëvizje nga:  Subjekti i rivlerësimit Altina Xhoxhaj

Objekti:   Kundërshtim i vendimit nr.17, datë 03.05.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ina Rama

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

Ditën e mërkurë, datë 24.10.2018, në dhomë këshillimi, u mor vendimi mbi çështjen (JR) nr. 8/2018, datë 12.07.2018.

Statusi:  Përfunduar.(Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 18, datë 10.05.2018

Data e regjistrimit: 09.07.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Fatmir Hoxha

Objekti:  

1.Ndryshim i vendimit nr.18 datë 10.05.2018 i KPK për subjektin e rivlerësimit Fatmir Hoxha

2.Konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlersimit Fatmir Hoxha

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Albana Shtylla

Relator:    Ina Rama

Anëtarë:  Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Statusi:  Përfunduar (Vendimi)

Ditën e  martë, datë 25.09.2018, në dhomë këshillimi u mor vendimi mbi çështjen nr. 7/2018 (JR) datë 09.07.2018

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 15, datë 20.04.2018

Data e regjistrimit: 21.06.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Besa Nikëhasani

Objekti:  Kundërshtim i vendimit Nr.15 datë 20.04.2018 i KPK

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator:    Albana Shtylla

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz.  

Ditën e mërkurë, më datë 12.09.2018, në dhomë këshillimi u mor vendimi mbi çështjen nr. 6/2018 (JR) datë 21.06.2018. 

Statusi: Përfunduar (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të KPK-së nr. 14, datë 13.04.2018

Data e regjistrimit: 11.06.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Besim Trezhnjeva

Objekti:  Ndryshimi i vendimit nr. 14, datë 13.04.2018, i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhënë ndaj gjyqtarit të Apelit Durrës, Besim Trezhnjeva, dhe konfirmimin e tij në detyrë.

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:    Luan Daci

Anëtarë:  Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Statusi:  Përfunduar.

U mor vendimi, ditën e enjte, më datë 26.07.2018, në Dhomë Këshillimi. (Vendimi)

Emërtimi: Ankim kundër vendimit Nr.12, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhënë ndaj subjektit të rivlersimit Fatos Lulo.

Data e regjistrimit: 23.05.2018

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit Fatos Lulo

Objekti:

1.Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit të rivlersimit Fatos Lulo
2.Konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlersimit Fatos Lulo

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Luan Daci

Relator: Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

Statusi: – Përfunduar

U mor vendimi më datë 17.07.2018, në dhomë këshillimi. (Vendimi)

Emërtimi:Ankimim kundër vendimit të KPK Nr 4, datë 23.03.2018
Data e regjistrimit:17.04.2018
Vënë në lëvizje nga:Komisioneri Publik
Objekti: Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Sulejman Tola

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues:         Rezarta Schuetz

Relator:             Ardian Hajdari

Anëtarë:           Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

 Statusi:             Përfunduar.

Më datë 12.06.2018, pranë KPA-së është paraqitur shkresa nr.9/4 prot, e Komisionerëve Publikë, me lëndë: “Heqje dorë nga ankimi ndaj vendimit nr. 4, datë 23.03.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit Sulejman Tola.

U mor vendimi më datë 10.07.2018, ora 11.00, në dhomë këshillimi. (Vendimi)

Emërtimi: Ankimim kundër vendimit të KPK Nr 5, datë 23.03.2018

Data e regjistrimit: 17.04.2018

Vënë në lëvizje nga:Komisioneri Publik

Objekti: Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Mirela Fana

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Natasha Mulaj

Relator:Rezarta Schuetz

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

Ditën e hënë, më datë 16.07.2018, ora 09:00, u çel seanca publike për çështjen nr.2/2018 JR, datë 17.04.2018.

Ditën e hënë, më datë 10.09.2018, u shpall vendimi për çështjen nr.2/2018 JR, datë 17.04.2018.  

Statusi: – Përfunduar. (Vendimi)

Emërtimi:Ankimim kundër vendimit të KPK Nr 2., datë 16.02 2018

Data e regjistrimit:27.03.2018

Vënë në lëvizje nga:Komisioneri Publik

Objekti: Prishja e vendimit të KPK mbi procesin e rivlerësimit të subjektit Adriatik Llalla

Përbërja e trupës gjykuese:

Kryesues: Sokol Çomo   

Relator:Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

Statusi: – Përfunduar. 

U zhvillua seanca e parë gjyqësore publike, ditën e mërkurë më datë 16.05.2018, ora 10:00, në ambientet e Pallatit të Kongreseve, në adresën “Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.6, Tiranë”. 

U zhvillua seanca e dytë gjyqësore publike, më datë 31.05.2018.ora 10.00.

U zhvillua seanca gjyqësore publike e radhës në datën 6 qershor 2018.

U shpall vendimi më datë 11.06.2018 në ambientet e Pallatit të Kongreseve. (Vendimi)