Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.9/2019, datë 12.02.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Izet Kadana kundër vendimit nr. 92, datë 20.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Izet Kadana.

Sot, në datën 18.02.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo