Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ana Golloshi kundër vendimit nr.106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Ana Golloshi.

Sot, në datën 11.04.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator: Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj