Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.17/2019, datë 04.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alfred Gjoni kundër vendimit nr.100, datë 14.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alfred Gjoni.

Sot, në datën 08.04.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz