Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit kryesuar nga Ardian Hajdari, Ina Rama relatore dhe anëtarë Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo, sot, më datë 05.04.2019, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elsion Sadiku kundër vendimit nr. 50, datë 27.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit, në zbatim të nenit D, pika 1, 3 e 5 të Aneksit të Kushtetutës, të nenit 61, pika 3 dhe 5 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, me shumicë votash, vendosi:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 50, datë 27.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Elsion Sadiku.

-Ky vendim është përfundimtar, me efekt të menjëhershëm.

-U shpall në Tiranë, sot më datë 05.04.2019.