Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.28/2019, datë 24.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Çlirim Shahini kundër vendimit nr.124, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Çlirim Shahini.

Sot, në datën 29.05.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci