Seancë publike

Seancë publike

2023-01-10 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 10.01.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 47/2020, datë 22.10.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 264, datë 17.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elona Toro.

Për shkak të mosformimit të plotë të trupit gjykues si pasojë e pamundësisë objektive të një anëtari për të marrë pjesë në seancën e sotme gjyqësore, u vendos shtyrja e kësaj seance për në datën 19.01.2023, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2023-02-13 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 31.01.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 7/2021, datë 28.01.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 287, datë 04.08.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Mici.

  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit, për kriterin e pasurisë, Komisioneri Publik deklaroi se subjekti i rivlerësimit, znj. Anita Mici, është në kushtet e deklarimit të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, ndërsa lidhur me kriterin e vlerësimit profesional, i kërkoi Kolegjit të bëjë një vlerësim tërësor, duke marrë në konsideratë gjetjet e raporteve mbi vlerësimin profesional të subjektit të rivlerësimit, të kryera nga organet gjyqësore dhe ato ndihmëse të procesit të rivlerësimit.

  Në përmbyllje të parashtrimeve, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 287, datë 04.08.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Anita Mici.

  Subjekti i rivlerësimit paraqiti prapësimet lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, duke i kërkuar Kolegjit riçeljen e hetimit gjyqësor dhe marrjen në cilësinë e provës të akteve që paraqiti bashkëlidhur prapësimeve. Subjekti i rivlerësimit deklaroi se arrin nivel të besueshëm në kriterin e figurës dhe atë të pasurisë, si dhe nivel të mirë kualifikues në vlerësimin e kriterit profesional.

  Në përmbyllje të parashtrimeve, subjekti i rivlerësimit deklaroi se vendimi nr. 287, datë 04.08.2020 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është një vendim i marrë në vlerësim të drejtë të fakteve dhe legjislacionit të zbatueshëm dhe kërkoi lënien në fuqi të tij.

  Lidhur me disa denoncime të publikut, Komisioneri Publik u shpreh se nuk përmbajnë fakte dhe rrethana për hetime të mëtejshme. Lidhur me to, subjekti i rivlerësimit deklaroi se njëri prej denoncimeve, duke qenë anonim, nuk përmbush kërkesat e ligjit, pasi nuk jep të dhëna për identifikimin e denoncuesit dhe aq më pak, të fakteve apo rrethana konkrete. Lidhur me denoncimet e tjera, deklaroi se kanë të bëjnë me vendime gjyqësore të marra pas periudhës së vlerësimit dhe nuk duhet të merren në konsideratë.

  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën e subjektit të rivlerësimit për riçeljen e hetimit gjyqësor, duke pranuar në cilësinë e provës aktet e depozituara nga subjketi i rivlerësimit bashkëlidhur parashtrimeve.

  Lidhur me denoncimet, trupi gjykues vendosi të mos çelë hetim lidhur me to, pasi nuk plotësojnë kërkesat e nenit 53 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare.

  Duke marrë parasysh kërkesën e palëve për kohë të mjaftueshme për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 13 shkurt 2023, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2023-02-13 All day

  On 31.01.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 7/2021, dated 28.01.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 287, dated 04.08.2020, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Anita Mici.

  During the submission of the appeal grounds related to the asset assessment, the Public Commissioner stated that the assessee, Mrs. Anita Mici, is found in terms of an incorrect and insufficient declaration, whereas with regard to the proficiency assessment, she requested the Appeal Chamber to carry out an overall assessment, taking into consideration the findings of the reports on the proficiency assessment of the assessee, drafted by the judicial and auxiliary bodies of the vetting process.

  At the conclusion of her submissions, the Public Commissioner requested the amendment of decision no. 287, dated 04.08.2020 of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee, Mrs. Anita Mici.

  The assessee submitted her objections to the Public Commissioner’s appeal grounds, requesting the AC the reopening of the judicial investigation and the collection as evidence of the acts she filed related to the objections. The assessee stated that she reaches a reliable level in the background and asset assessment, and a good qualifying score in the proficiency assessment.

  At the conclusion of the submissions, the assessee stated that decision no. 287, dated 04.08.2020 of the Independent Qualification Commission is a decision made in a fair assessment of the facts and applicable legislation and requested its upholding.

  With regard some public denunciations, the Public Commissioner stated that they do not contain facts and circumstances for further investigation. With their regard, the assessee stated that one of the denunciations, being anonymous, does not meet the requirements of the law, as it does not provide data on the identification of the declarant and even less, concrete facts or circumstances. As for the other denunciations, she stated that they are related to court decisions taken after the assessment period and should not be taken into consideration.

  After being consulted, the court decided to accept the request of the assessee for the reopening of the judicial investigation, accepting as evidence the documents filed by her along with the submissions.

  With respect to the denunciations, the court decided not to open an investigation in their regard as they do not meet the requirements of Article 53 of Law 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”.

  Once the parties stated that they had no further procedural requests, the trial panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to file their final conclusions.

  Taking into account the request of the parties for sufficient time for the preparation of the final conclusions, the court decided to postpone the hearing to February 13, 2023, at 10:00.

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.