Seancë publike

Seancë publike

2023-01-10 All day

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 10.01.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 47/2020, datë 22.10.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 264, datë 17.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elona Toro.

Për shkak të mosformimit të plotë të trupit gjykues si pasojë e pamundësisë objektive të një anëtari për të marrë pjesë në seancën e sotme gjyqësore, u vendos shtyrja e kësaj seance për në datën 19.01.2023, ora 10:00.

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2023-12-07 All day

  Today, on 23.11.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 51/2022, dated 09.12.2022, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 574, dated 18.10.2022, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Pëllumb Zaimi.

  The Public Commissioner submitted the appeal grounds related to the proficiency assessment and asset assessment criteria, evaluating that the assessee fails to reach a reliable level for his confirmation in office. The Public Commissioner requested the Chamber that after considering the appeal grounds in the overall evaluation of the case, to decide the amendment of decision no. 574, dated 18.10.2022 of the Independent Qualification Commission and the dismissal from office of the assessee.

  The assessee disputed the Public Commissioner’s appeal grounds and in support of his claims, submitted new documents, which he requested the trial panel.to admit them as evidence. At the conclusion of his submissions, the assessee requested the Chamber to uphold decision no. 574, dated 18.10.2022, of the Independent Qualification Commission.

  The Public Commissioner, when questioned by the presiding judge with regard to the public’s denunciations, stated that he considered the grounds filed with the appeal to be sufficient to support his request, the amendment of the IQC decision and the dismissal from office of the assessee. In these circumstances, he left it to the discretion of the trial panel to make a statement whether there is a need to investigate the denunciations filed after the submission of the appeal.

  Following the submissions of the parties, the request of the assessee, the trial panel decided to open the judicial investigation of the case and to administer as evidence some of the documents filed by the assessee. With regard to the acts already part of the file and those that may be obtained through open sources of information, the trial panel maintained that their administration as evidence was not necessary.

  Also, the trial panel requested the assessee to re-submit some documents filed as photocopies in the form required by the law before the next hearing, which will take place on 07.12.2023, at 10:30. During this hearing, the parties must also be prepared for the final conclusions.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-12-07 All day

  Today, on 30.11.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 20/2023, dated 19.05.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 634, dated 10.03.2023, of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Naim Tota.

  During the submissions of the appeal grounds related to the asset and proficiency assessment criteria, the Public Commissioner maintained that action may be taken against the decision of the Independent Qualification Commission for the confirmation in office of the assessee and as such, it should be amended.

  The Public Commissioner requested the dismissal from office of the assessee Naim Tota.

  During the objections of the appeal grounds, the assessee and his legal representative held that the request of the Public Commissioner for the dismissal from office of the assessee is disproportionate and the claims raised in the appeal are unsupported in law and evidence.

  The assessee contested the appeal grounds for both vetting criteria and filed three new documents, which he requested the trial panel to collect them as evidence. The assessee requested the upholding of decision no. 634, dated 10.03.2023, of the Independent Qualification Commission.

  With regard to the two public denunciations received after the submission of the appeal, the Public Commissioner and the assessee shared the same position, that the denunciations contain insufficient facts and circumstances for further investigations.

  After being consulted, the trial panel decided to accept as evidence one document filed by the assessee in the context of the opening of the judicial investigation of the case, and it was acquainted with two court decisions in the context of the evaluation of the public denunciations. With regard to the two denunciations, the panel decided to not submit them to further investigations, as they fail to meet the criteria of Article 53 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”.

  Once the parties stated that they had no procedural requests, the panel decided to close the judicial investigation of the case and invited the parties to submit their final conclusions at the next hearing, on December 7, 2023, at 12:00.

  The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-12-07 All day
  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 30.11.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 20/2023, datë 19.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 634, datë 10.03.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Naim Tota.
  Gjatë paraqitjes së shkaqeve të ankimit lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë dhe të aftësive profesionale, Komisionerja Publike deklaroi se vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit është i cënueshëm dhe si i tillë, duhet të ndryshohet.
  Komisionerja Publike kërkoi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Naim Tota.
  Subjekti i rivlerësimit dhe përfaqësuesi i tij ligjor, gjatë prapësimit të shkaqeve të ankimit, deklaruan se kërkesa e Komisioneres Publike për shkarkim e subjektit të rivlerësimit është jo proporcionale dhe pretendimet e ngritura në ankim, të pambështetura në ligj e në prova.
  Subjekti i rivlerësimit kundështoi ankimin për të dyja kriteret e rivlerësimit dhe depozitoi tri akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Subjekti i rivlerësimit kërkoi lënien në fuqi të vendimit nr. 634, datë 10.03.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Lidhur me dy denoncime të publikut të mbërritura pas ankimit, Komisionerja Publike edhe subjekti i rivlerësimit ndanë të njëjtin qëndrim, se denoncimet nuk përmbajnë fakte dhe rrethana të mjaftueshme për hetime të mëtejshme.
  Pasi u konsultua, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës një akt të depozituar nga subjekti i rivlerësimit në kuadër të çeljes së hetimit gjyqësor të çështjes, si dhe u njoh me dy vendime gjyqësore në kuadër të vlerësimit mbi denoncimet e publikut. Lidhur me dy denoncimet, trupi gjykues vendosi të mos i nënshtrohen hetimeve të mëtejshme, pasi nuk përmbushin kriteret e nenit 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
  Pasi palët deklaruan se nuk kishin kërkesa procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor të çështjes dhe ftoi palët të paraqesin konkluzionet përfundimtare në seancën e radhës, më datë 7 dhjetor 2023, ora 12:00.
  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.
 • 2023-12-07 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.11.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 51/2022, datë 09.12.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 574, datë 18.10.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Pëllumb Zaimi.

  Komisioneri Publik paraqiti shkaqet e ankimit lidhur me kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale dhe kriterit të pasurisë, duke vlerësuar se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin e tij në detyrë. Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit që pasi të marrë në konsideratë shkaqet e ankimit në vlerësimin tërësor të çështjes, të vendosë ndryshimin e vendimit nr. 574, datë 18.10.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

  Subjekti i rivlerësimit kundërshtoi shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik dhe në mbështetje të pretendimeve të tij, paraqiti akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues. Në përmbyllje të parashtrimeve të tij, subjekti i rivlerësimit i kërkoi Kolegjit lënien në fuqi të vendimit nr. 574, datë 18.10.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Komisioneri Publik, i pyetur nga kryesuesja e seancës lidhur me denoncimet e publikut, u shpreh se konsideronte të mjaftueshme shkaqet e parashtruara në ankim për të bazuar kërkimin e tij, ndryshimin e vendimit të Komisionit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit. Në këto rrethana, ia la në çmim trupit gjykues për t’u shprehur lidhur me nevojën për hetim të denoncimeve të depozituara pas paraqitjes së ankimit.

  Pasi dëgjoi parashtrimet e palëve, kërkimet e subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues vendosi të çelë hetimin gjyqësor të çështjes dhe të administrojë në cilësinë e provës një pjesë të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit. Për aktet që janë tashmë pjesë e dosjes dhe për ato që mund të sigurohen përmes burimeve të hapura të informacionit, trupi gjykues u shpreh se nuk ishte i nevojshëm administrimi si provë.

  Gjithashtu, trupi gjykues i kërkoi subjektit të rivlerësimit që disa akte të paraqitura si fotokopje, t’i risjellë në formën e kërkuar nga ligji para seancës së ardhshme, që do të zhvillohet më datë 7.12.2023, ora 10:30. Gjatë kësaj seance, palët duhet të jenë të përgatitura edhe për konkluzionet përfundimtare.

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-01-10 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 10.01.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 33/2023, datë 20.07.2023 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 671, datë 14.06.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Ylli Bashaj.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-01-10 All day

  On Wednesday, 10.01.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 33/2023, dated 20.07.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 671, dated 14.06.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Ylli Bashaj.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The public hearing shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.