Seance Publike

Seance Publike

2023-03-29 All day
Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 29.03.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 7/2022, datë 03.02.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rexhep Karaj kundër vendimit nr. 478, datë 25.11.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Subjekti i rivlerësimit u dëgjua nga trupi gjykues, teksa paraqiti në mënyrë të detajuar kundërshtimet e tij lidhur me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 478, datë 25.11.2021, duke deklaruar se ky vendim, me konkluzione vetëm për kriterin e pasurisë, është marrë si pasojë e një hetimi të paplotë, si dhe në shkelje të rënda të procesit të rregullt ligjor.
Në mbështetje të pretendimeve të tij për kriterin e pasurisë, bashkëlidhur parashtrimeve të seancës së sotme, subjekti i rivlerësimit, z. Rexhep Karaj, paraqiti disa akte, të cilat kërkoi të pranoheshin në cilësinë e provës nga trupi gjykues.
Pas konsultimit dhe pas disa pyetjeve sqaruese në funksion të shqyrtimit të çështjes, nga relatorja dhe kryesuesja e seancës, trupi gjykues vendosi të pranonte si provë vetëm një pjesë të akteve të depozituara nga subjekti i rivlerësimit.
Njërin prej akteve, trupi gjykues vendosi të mos e pranonte si provë, por do të mbante në konsideratë prezumimet ligjore, bazuar në nenin 49, pika 6, shkronjat “a” dhe “b” të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; dy akte nuk i mori në cilësinë e provës, pasi nuk kishin formën e duhur ligjore; ndërsa një akt pranoi ta merrte në konsideratë, por duke e aksesuar nga burime të hapura të informacionit.
Pasi subjekti i rivlerësimit deklaroi se nuk kishte kishte kërkesa të tjera procedurale, trupi gjykues vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor dhe ftoi subjektin e rivlerësimit të paraqeste kërkimin përfundimtar lidhur me çështjen.
Përfundimisht, subjekti i rivlerësimit kërkoi prishjen e vendimit nr. 478, datë 25.11.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke e kthyer çështjen për shqyrtim në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit për vlerësim të dy kritereve të tjera të pashqyrtuara nga ky komision, kriterit të figurës dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale.
Pasi dëgjoi kërkimin përfundimtar të subjektit të rivlerësimit, trupi gjykues u tërhoq për marrjen e vendimit përfundimtar të çështjes, të cilin do ta shpallë më datë 7 prill 2023, ora 11.00.
Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

Related upcoming events

 • 2023-06-12 10:00 - 2023-06-12 16:00

  Ditën e hënë, më datë 12.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 16/2023, datë 24.04.2023 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 03.03.2023, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besnik Cengu.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2023-06-12 10:00 - 2023-06-12 16:00

  On Monday, 12.06.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 16/2023, dated 24.04.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 629, dated 03.03.2023 of the Independent Qualification Commission, related to the assessee Besnik Cengu.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-06-19 10:00 - 2023-06-19 16:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.05.2023, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 37/2022, datë 01.09.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 535, datë 26.05.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Bledar Bejko.

  Trupi gjykues vendosi të administrojë në cilësinë e provës aktet e paraqitura nga subjekti i rilerësimit bashkëlidhur prapësimeve të depozituara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit më datë 15.05.2023.

  Trupi gjykues shpalli gjithashtu, vendimin lidhur me denoncimet e publikut:

  - Lidhur me dy denoncime, trupi gjykues vendosi të mos kryejë hetime të mëtejshme. Për njërin prej tyre, për arsye se aktet e administruara në dosje janë të mjaftueshme për të bërë një vlerësim; ndërsa për tjetrin, sepse nuk përmban fakte dhe rrethana të mjaftueshme për hetime të mëtejshme.

  -Lidhur me tri denoncime të tjera, trupi gjykues, me shumicë votash, vendosi t’i drejtohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës për informacion shtesë në funksion të hetimeve të mëtejshme rreth tyre.

  Në pritje të mbërritjes së këtyre informacioneve, trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore publike për në datën 19 qershor 2023, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.

 • 2023-06-19 10:00 - 2023-06-19 16:00

  Today, on 17.05.2023, at 11:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 37/2022, dated 01.09.2022, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 535, dated 26.05.2022, of the Independent Qualification Commission related to the assessee Bledar Bejko.

  The trial panel decided to administer as evidence the document filed by the assessee attached to the objections lodged with the Appeal Chamber on 15.05.2023.

  The panel announced also the decision regarding the public denunciations:

  - With regard to two denunciations, the panel decided to not conduct further investigations; for one of them, on grounds that the acts administered in the file are sufficient to make an assessment; whereas the other does not contain sufficient facts and circumstances for further investigations.

  - With regard to three other denunciations, the panel, by a majority vote, decided to request the Prosecution office at Durres First Instance Court for additional information to the propose of their further investigation.

  Pending the arrival of this information, the court decided to postpone the public hearing to June 19, 2023, at 10:00 a.m.

  The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-07-06 10:00 - 2023-07-06 15:00

  Today, on 05.06.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 6/2021, dated 26.01.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner and the appeal of the assessee Irena Brahimi against decision no. 276, dated 21.07.2020, of the Independent Qualification Commission.

  At the onset of the hearing, the assessee, Mrs. Irena Brahimi, filed a document of the postal service with respect to the time period of the submission of her appeal against decision no. 276, dated 21.07.2020, of the Independent Qualification Commission, an act accepted as evidence by the court.

  Following the interim decision of the previous hearing dated 11.05.2023, the parties debated about the preliminary financial analysis carried out by the Appeal Chamber, regarding the appeal grounds of the Public Commissioner, as well as the claims of the assessee related to the assessee assessment criteria.

  The assessee, Mrs. Irena Brahimi requested some additional time to take a stand regarding some of the points of the today’s submissions of the Public Commissioner, which according to her, exceeded the appeal. In relation to this request, the trial panel assessed that the assessee may re-debate this issue during the submission of the final conclusions. The AC accepted as evidence two new documents, filed by the assessee, Mrs. Irena Brahimi, in support of her claims regarding the preliminary financial analysis.

  In accordance with the interim decision of the hearing dated 11.05.2023, the assessee took a position regarding the information on a publication of a media website, part of the appeal of the Public Commissioner in the context of the proficiency assessment criteria. The assessee requested the court to disagree to examine further this information, as it does not meet the criteria of a denunciation, under Article 53 of Law no. 84/2016 “On the transitional re-evaluation of judges and prosecutors in the Republic of Albania”.

  In this context, in view of the judicial investigation, the Public Commissioner requested the Chamber to address the High Court to the purpose of administering the judicial file of a criminal case pending before this court, related to the information published in the media. The court accepted this request of the Public Commissioner and pending the documentation as well as its forwarding to the parties, decided to adjourn the hearing to July 6, 2023, at 10:00.

  The public hearing will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-07-06 10:00 - 2023-07-06 16:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.06.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 6/2021, datë 26.01.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit të subjektit të rivlerësimit Irena Brahimi kundër vendimit nr. 276, datë 21.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Në fillim të seancës gjyqësore, subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Brahimi, depozitoi një akt të shërbimit postar lidhur me kohën e paraqitjes së ankimit të saj kundër vendimit nr. 276, datë 21.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, akt që u pranua si provë nga trupi gjykues.

  Në vijim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së mëparshme, të datës 11.05.2023, palët debatuan rreth analizës financiare paraprake të kryer nga Kolegji, lidhur me shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, si dhe me pretendimet e subjektit të rivlerësimit lidhur me kriterin e vlerësimit të pasurisë.

  Subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Brahimi kërkoi kohë shtesë për të mbajtur qëndrim lidhur me disa pika në parashtrimet e sotme të Komisionerit Publik, që sipas saj, tejkalojnë ankimin. Lidhur me këtë kërkesë, trupi gjykues vlerësoi se subjekti i rivlerësimit mund të ridebatojë rreth kësaj çështjeje gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare. Kolegji pranoi në cilësinë e provës dy akte të reja, të depozituara nga subjekti i rivlerësimit, znj. Irena Brahimi, në mbështetje të pretendimeve të saj lidhur me analizën financiare paraprake.

  Po në zbatim të vendimit të ndërmjetëm të seancës së datës 11.05.2023, subjekti i rivlerësimit mbajti qëndrim lidhur me informacionin mbi një publikim të një portali mediatik, pjesë e ankimit të Komisionerit Publik në kuadër të kriterit të vlerësimit të aftësive profesionale. Subjekti i rivlerësimit i kërkoi trupit gjykues të mos pranojë të shqyrtojë më tej këtë informacion, pasi nuk përmbush kriteret e një denoncimi, sipas nenit 53 të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë".

  Në këtë kuadër, në funksion të hetimit gjyqësor, Komisioneri Publik i kërkoi Kolegjit t’i drejtohet Gjykatës së Lartë me qëllim administrimin e dosjes gjyqësore së një çështjeje penale në pritje për t’u shqyrtuar pranë kësaj gjykate, që lidhet me informacionin e publikuar nga media. Trupi gjykues e pranoi këtë kërkesë të Komisionerit Publik dhe në pritje të dokumentacionit si dhe përcjelljes së tij palëve, vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 6 korrik 2023, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.