Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.47/2019, datë 03.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gurali Brahimllari kundër vendimit nr.166, datë 21.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 11.10.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Natasha Mulaj

Relator:  Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo