Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20.12.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 13/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 221, datë 10.12.2019, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Jella.

 

Gjatë paraqitjes së qëndrimit lidhur me denoncimet, subjekti i rivlerësimit, znj. Jella, deklaroi se ato nuk qëndrojnë, kanë të dhëna të rreme, dhe se në to, nuk gjendet asnjë shkak apo rrethanë që të vërtetojë shkeljen e ligjit nga ana e saj. Në mbështetje të parashtrimeve lidhur me denoncimet, subjekti i rivlerësimit, znj. Jella, paraqiti disa akte të reja, të cilat kërkoi të pranohen në cilësinë e provës nga trupi gjykues.

Subjekti i rivlerësimit, znj. Jella, paraqiti qëndrimin dhe përgjigjet e saj lidhur me pyetjet e drejtuara nga relatorja e çështjes në seancën e datës 15.12.2021, duke theksuar se një pjesë e pyetjeve tejkalojnë shkaqet dhe kufijtë e ankimit të Komisionerit Publik, bazuar në nenin 465, paragrafi i parë dhe nenin 28 të Kodit të Procedurës Civile.

 

Komisioneri Publik deklaroi se parashtrimet dhe provat e depozituara nga subjekti i rivlerësimit nuk arrijnë të paraqesin fakte dhe rrethana të ndryshme nga ato që përmbajnë shkaqet e ankimit.

Sa i përket denoncimeve, Komisioneri Publik deklaroi se ato nuk përmbajnë rrethana apo shkaqe që mund të kenë nevojë për trajtim të mëtejshëm.

 

Pasi u konsultua, bazuar në nenin 45 dhe 49 të ligjit nr. 84/2016, trupi gjykues vendosi të pranojë në cilësinë e provës aktet e paraqitura në seancën e sotme nga subjekti i rivlerësimit.

Trupi gjykues vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 10.01.2022, ora 10:00, për të vendosur lidhur me hetimin e mëtejshëm të denoncimeve të publikut.

 

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.